REGULAMIN SERWISU PINEK.IO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis pinek.io działający pod adresem www.pinek.io, prowadzony jest przez Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048507 posiadająca numer NIP: 1133103018 oraz numer REGON: 525903780
 2. Niniejszy regulamin serwisu www.pinek.io określa zasady korzystania z serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, a także zasady i tryb zawierania umów z użytkownikami serwisu.
 3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem www.pinek.iooraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§2 DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 1. Cennik – lista oferowanych Pakietów Usługi dostępu do zasobów Serwisu oraz usług z nimi związanych, wraz z ich szczegółowym opisem oraz cenami. Cennik jest dostępny na Serwisie Operatora. Podane w Cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają podatku Vat. Do podanej ceny należy doliczyć podatek Vat w wysokości 23%.
 2. Cykl Rozliczeniowy – czasookres wyrażony w miesiącu, za który naliczana jest Opłata w związku z wyborem jednego z Pakietów Usługi wskazanego w Serwisie Operatora.
 3. Dni – wszystkie dni od poniedziałku do niedzieli włącznie;
 4. Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto Użytkownika – narzędzie, za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Narzędzi;
 7. Operator – Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048507 posiadająca numer NIP: 1133103018 oraz numer REGON: 525903780;
 8. Opłata – cena wskazana w Serwisie uiszczana przez Użytkownika za oferowanePakietyUsług Operatora wskazane w Serwisie;
 9. Opłata wdrożeniowa – jednorazowa opłata uiszczana przez Użytkownika w związku z wdrożeniem jednego z Pakietu Usług Operatora;
 10. Pakiet Usługi – oprogramowanie rozumiane jako narzędzia stanowiące poszczególne Usługi, które Użytkownik może wykorzystywać w ramach jednego z wybranych wariantów dostępnych za pośrednictwem Serwisu Operatora;
 11. Platforma Reklamowa – podmiot trzeci zintegrowany z Serwisem Operatora, wskazany w serwisie internetowym www.pinek.oi Operatora, umożliwiający swoim użytkownikom zakładanie kont reklamowych i publikowanie treści reklamowych za dodatkowym wynagrodzeniem za pomocą systemu informatycznego, z którym zintegrowany jest Serwis. Platformy Reklamowe prowadzą działalność niezależnie od Operatora, którynie ponosi odpowiedzialności za efektywność zlecanych im przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kampanii promocyjnych, publikacji treści i wszelkich innych działań;
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin;
 14. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta dokonane z wykorzystaniem Serwisu stronie Serwisu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu tj. rozpoczęcie Umowy o świadczenie usług elektronicznych;
 15. Serwis – serwis internetowy pinek.io działający pod adresem internetowym https://pinek.io/pl/ wraz z dostępnymi na nim Usługami prowadzonymi przez Operatora, na warunkach określonych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminie;
 16. Serwis Użytkownika – serwis internetowy działający pod adresem wskazanym przez Użytkownika adresem internetowym;
 17. Strona internetowa Użytkownika – dowolna treść udostępniona w internecie przez serwer www będącym własnością Użytkownika;
 18. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownik aw Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu., uregulowania należnej opłaty oraz udzielenia przez Operatora na rzecz Użytkownika dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi;
 19. Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 20. Użytkownik – klient Serwisu posiadający wyłącznie status Przedsiębiorcy który korzysta z serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi;
 21. Właściciel Serwisu – Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048507 posiadająca numer NIP: 1133103018 oraz numer REGON: 525903780;
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na Serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Rekomendowane wymagania techniczne systemu komputerowego, które umożliwią płynne korzystanie z Serwisu to:
  a. Podłączenie do Internetu,
  b. Procesor 2GHz,
  c. Pamięć RAM 1GB,
  d. System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu 11.04 lub nowsze,
  e. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×800
  f. Przeglądarka internetowa:
  i. FireFox 40 lub nowszy,
  ii. Opera 11.10 lub nowszy,
  iii. Safari 5 lub nowszy,
  iv. Chrome 17 lub nowszy
  v. Internet Explorer 9 lub nowszy,
  g. Włączona obsługa Java Script,
  h. Włączona obsługa ‘cookie’.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania rekomendowanych wymagań technicznych systemu i realizowanych Usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności, poprawności i kompletności.
 4. Dla złożenia Zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 REJESTRACJA KONTA W SERWISIE I OPIS USŁUGI

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi Pakiety Usługi wskazane w Serwisie Operatora wraz z Cennikiem, ułatwiające proces zdobywania, zbierania, selekcjonowania – opinii publikowanych w Internecie przez potencjalnych Klientów Użytkownika wskazanych na stronie serwisu pinek.io na Kocie Użytkownika lub na Platformach Reklamowych wskazanych na stronie Serwisu.
 2. W celu skorzystania z Usługi i Serwisu, Użytkownik musi być właścicielem własnej stronyinternetowej lub zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy Reklamowej lub posiadać konto reklamowe na jednej lub więcej Platformach Reklamowych.
 3. Dostęp do zasobów Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika Konta z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Usługa świadczona może być w ramach jednego z Pakietów Usługiwskazanym w Serwisie.
  Użytkownik może mieć wielokrotną ilość Kont w Serwisie.
 5. Operator oraz Serwis zapewniają Użytkownikowi funkcjonalność techniczną, która umożliwia publikowanie i zarządzanie reklamami na zewnętrznych platformach reklamowych („Platformy Reklamowe”).
 6. Operator nie przewiduje możliwości świadczenia usług Serwisu na rzecz Konsumentów.
 7. Zawarcie umowy następujące z chwilą złożenia przez Użytkownika Zamówienia oraz podania w nim danych aktywnego rachunku bankowego, z którego Operator będzie mógł pobrać należną opłatę, co stanowi zgodę na rozpoczęcie realizacji świadczenia usług elektronicznych oferowanych przez Serwis oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.
 8. Operator udostępnia Użytkownikowi Serwis oraz udostępnione za jego pośrednictwem Pakietów Usługi wraz z umożliwieniem samodzielnego korzystania z nich do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych w sieci informatycznej (Internetu).
 9. Umowa na udostępnienie Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Pakietów Usługii zostaje zawarta na czas nieokreślony lub określony, którego długość wskazana jest w treści Zamówienia, w tym na ten sam okres zostaje zawarta Umowa na korzystanie Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.
 10. Użytkownik może w każdym czasie złożyć rezygnację z dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi w formie wiadomości e-mail, brak złożenia rezygnacji do dnia zakończenia Umowy zawartej na czas określony poczytywany będzie jako zamiar zmiany umowy na czas określony, na umowę na czas nieokreślony.
 11. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sieci informatycznej (Internetu), Użytkownik nie ma prawa instalowania, kopiowania oraz zgrywania Serwisu oraz wykorzystywanego w nim oprogramowania na swoim komputerze lub serwerze.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzystywać będzie Serwis oraz udostępnione za jego pośrednictwem Pakiety Usługi.
 13. Operator nie jest stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek transakcji, kontaktów lub innych czynności prawnych lub faktycznych ani wynikających z nich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a jego klientami, kontrahentami lub osobami trzecimi. Operator nie wykonuje również żadnych czynności związanych z korzystaniem przez Użytkowania z Serwisu oraz udostępnionych na nim Pakietów Usługi, nie wprowadza jakichkolwiek ustawień, parametrów lub właściwości, nie redaguje, kolportuje lub przechowuje treści ogłoszeń, wiadomości lub tekstów zamieszczonych lub udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie lub udostępnionych Pakietów Usługi. Operator jedynie udostępnia Użytkownikowi możliwość samodzielnego korzystania z Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi na koszt i ryzyko Użytkownika.
 14. Kod źródłowy oraz baza danych Serwisu są niedostępne dla Użytkownika i nie stanowią przedmiotu Umowy, tym samym nie podlegają udostępnieniu na rzecz Użytkownika.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i informację zamieszczone oraz opublikowane na Serwisie oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, które nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz prawa obowiązującego w krajach, w których udostępniane są treści i informację zamieszczone oraz opublikowane na Serwisie oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmiany plików, ustawień oraz właściwości odpowiadających za działanie Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi oraz wygląd treści publikowanych w Serwisie oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność oraz jakość działania Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.
 3. Użytkownik nie posiada prawa do udostępnienia lub umożliwienia korzystania z Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi osobom trzecim, z wyłączaniem pracowników i zleceniobiorców Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić Sprzedawcę o wszelkich przypadkach problemów technicznych z dostępem Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za wydanie na rzecz Użytkowania dostępu do Serwisu oraz wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, a także za to by przez cały czas obowiązywania umowy Użytkownik miał zapewniony nieprzerwany i niezakłócony dostęp do Serwisu oraz wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem oraz korzystaniem z Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, które wynikają z problemów technicznych po stronie Użytkownika, z braku odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania, a także za problemy wynikające w szczególności z działania oraz dostępu do serwisów współpracujących, m.in. banków, bramek płatności, systemów do wysyłania wiadomości, wyszukiwarek, poczty elektronicznej, czy tym podobne.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia lub umożliwienia korzystania z Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi osobom trzecich.
 4. Operator posiada prawo odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. W przypadku odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi Operator nie jest zobowiązany do zwrotu pobranej z góry Opłaty.

§7 PŁATNOŚCI I REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. Opłata za korzystanie z Serwisu w ramach zawartej Umowy w związku z wyborem za jego pośrednictwem, jednego z Pakietów Usługi pobierana jest z góry za cały Cykl Rozliczeniowy zgodnie z Cennikiem dostępnym w Serwisie, według stawki aktualnej na dzień złożenia Zamówienia lub przedłużenia Umowy. Zmiana Cennika w trakcie trwania Umowy nie wpływa na Cenę za udostępnienie Serwisu.
 2. Opłata z tytułu wyboru jednego z Pakietów Usługi jest niezależna od tego czy Użytkownik faktycznie korzysta z Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, z wyjątkiem sytuacji,w którym brak dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi nastąpił z wyłącznej winy Operatora. Niezależnie od przyczyn braku dostępu do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi, Operator nie będzie naliczał Opłaty za kolejny Cykl Rozliczeniowy w sytuacji w której brak dostępu trwa powyżej 7 dni roboczych.
 3. W przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami powyżej 14 dni roboczych, Operator może odebrać Użytkownikowi dostęp do Serwisu oraz udostępnionych za jego pośrednictwem Pakietów Usługi oraz zablokować je do czasu uregulowania zaległości, w takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Użytkownika.
 4. Aby zakończyć pobieranie środków pieniężnych z tytułu zawartej Umowy w związku wyborem jednego z Pakietów Usługi Operatora,Użytkownik jest zobowiązany do wysłania wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail,, który posłużył do rejestracji Konta w Serwisie – na adres mailowy [email protected], podając w treści wiadomości e-mail:
  a) Numer Identyfikacji Podatkowej Użytkownika,
  b) Firmę działalności gospodarczej Użytkownika
  c) 4 (słownie: cztery) ostatnie cyfry podpiętej do płatności karty płatniczej.
 5. Potwierdzenie zamknięcia konta Użytkownika w Serwisie, Operator potwierdzi poprzez przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającej proces zamknięcia konta w Serwisie.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach wykonania umowy jest Operator tj. Lazy Homer sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 1/U2, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048507 posiadająca numer NIP: 1133103018 oraz numer REGON: 525903780.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z:
  Kamilem Maćkowskim, e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego udostępniania utworu do korzystania przez Użytkowników oraz do celów administracyjno-prawnych. Równocześnie dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach podatkowych oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. Przetwarzanie danych nastąpi na podstawie art. 6 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie Operator wraz z podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi podwykonawcze.
 5. Dane osobowe przetwarzane w ramach umowy nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 3 lat, nie dłużej niż do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także później, tj. do czas przedawnienia się wszelkich przysługujących Stronom umowy roszczeń.
 7. Użytkownik posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Użytkownik może również wnieść w trybie art. 21 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika.
 9. W sytuacji gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy i regulacje, może wnieść Skargę do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie 00-193.
 10. Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Szczegółowe regulację w zakresie ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania będą uregulowane w Polityce Prywatności.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Serwisie Zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie wiadomości e-mail przesłanych na wskazany w treści Zamówienia adres e-mail. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 5. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.